حکم اعدام زم – دکتر شعله سعدی , منوچهر محمدی, جهانگیر شادانلو , مجری ماندانا شکری نژادInstagram: @channelyektv
www.facebook.com/ChannelYek

#Channelone

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate