دکتر قاسم شعله سعدی: سیستمی باید در مملکت حاکم باشد که مانع از به وجود آمدن دیکتاتوری باشدشبکه جهانی کلمه:

صفحه اول


https://telegram.me/kalemehtv
https://www.instagram.com/kalemehtv
https://www.facebook.com/kalemehtv

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate