دکتر قاسم شعله سعدی: دولت آینده حق مصادره یک ریال و یک سانتی متر ملک کسی را نخواهد داشتشبکه جهانی کلمه:

صفحه اول


https://telegram.me/kalemehtv
https://www.instagram.com/kalemehtv
https://www.facebook.com/kalemehtv

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate