هشدار قاسم شعله سعدی | حقوقدان و بنیان گذار اندیشه راه سوم به حوزوی ها و دانشگاهیان

قاسم شعله سعدی

https://www.youtube.com/watch?v=6O1rvDi1DzE

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate