۹ فروردین – تهران؛ شکل گیری هسته های اعتراضی به قرار داد ننگین #ترکنمچای_دوم مقابل مجلس

Hylaw/edit

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate