فهرستی کوتاه از شاخص های« راه سوم – راه نجات ایران»

فهرستی کوتاه از شاخص های
« راه سوم – راه نجات ایران»

۱ – جمهوری اسلامی نه قابل اصلاح و نه قابل تحمل است.بنابراین باید از آن عبور کرد. نظام آینده مبتنی است بر:

۱-شعار : یک پرچم، یک کشور ، یک ملت، یک دولت.

۲ – دولت عرفی(غیر دینی) به معنی عدم دخالت دین در حکومت.

۳ – دموکراسی که متضمن چهار اصل میباشد:
الف – دادگستری سالم و مستقل.

ب – پارلمان قوی برآمده از آرای
رقابتی ، آزاد ، سالم ، وعادلانه.

پ – آزادی احزاب، انجمن ها ، اتحادیه ها، سندیکاها، رسانه ها…..

ت – مقامات برای مدت معین و از طریق انتخاب و پاسخگو بودن عملکرد دوره تصدی.

۴ – اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان جز لاینفک قانون اساسی و نظام حکومتی جهت نیل به حقوق شهروندی مساوی برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی مذهبی قومیتی و غیره.

۵ – تمامیت سرزمینی .

۶ – استقلال کشور در کلیه شئون.

۷ – عدم تمرکز در چارچوب یک پرچم یک کشور یک ملت و یک دولت.

۸ – بازگشت به هویت ملی و فرهنگی ایران.

۹ – پیام صلح و دوستی به جهان و برقراری سیاست همکاری و رقابت با همه کشورها بر اساس تامین منافع ملی ایران.
۱۰ – احیای جایگاه ایران در سطح جهان.
۱۱ – ایجاد ارتش ملی از ادغام سپاه در ارتش و منع دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و هر موضوع غیر نظامی دیگر.
برای تحقق اهداف فوق مبارزه خشونت پرهیز را به عنوان استراتژی و نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی به عنوان تاکتیک معرفی نموده که با توجه به ورشکستگی اقتصادی و مالی حکومت ، هم موثر تر از روشهای دیگر است و هم خطر کمتری برای مردم دارد و امیدوار است منجر به انتقال قدرت به مردم از راه مصالحه گردد که در اینصورت با استفاده از تجربه افریقای جنوبی و شیلی مقامات مورد عفو قرار خواهند گرفت . این روش هم موجب ریزش نیروهای سرکوبگر میشود و هم مشوق مقامات به مصالحه و در نتیجه جلوگیری از خونریزیهای جدید و تخریب بیشتر کشور خواهد شد.
از طرفی برای تاکید بر اراده قاطع مردم در هدف بازپسگیری قدرت کیفرخواستی با اعلام ۳۱ جرم علیه خامنه ای منتشر نموده و در واقع ۲ گزینه در اختیار وی قرار داده :

الف – انتقال قدرت به ملت با گزینه مصالحه.

ب – انتقال قدرت به ملت با گزینه محاکمه.
در صورت پذیرش «اندیشه راه سوم – راه نجات ایران» از شما دعوت میکنیم ما را در این مبارزه یاری دهید.
با سپاس قاسم شعله سعدی کوچکترین فرزند ملت بزرگ ایران

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate