فهرستی کوتاه از شاخص های« راه سوم – راه نجات ایران»

فهرستی کوتاه از شاخص های« راه سوم – راه نجات ایران»

فهرستی کوتاه از شاخص های
« راه سوم – راه نجات ایران»

۱ – جمهوری اسلامی نه قابل اصلاح و نه قابل تحمل است.بنابراین باید از آن عبور کرد. نظام آینده مبتنی است بر:

۱-شعار : یک پرچم، یک کشور ، یک ملت، یک دولت.

۲ – دولت عرفی(غیر دینی) به معنی عدم دخالت دین در حکومت.

۳ – دموکراسی که متضمن چهار اصل میباشد:
الف – دادگستری سالم و مستقل.

ب – پارلمان قوی برآمده از آرای
رقابتی ، آزاد ، سالم ، وعادلانه.

پ – آزادی احزاب، انجمن ها ، اتحادیه ها، سندیکاها، رسانه ها…..

ت – مقامات برای مدت معین و از طریق انتخاب و پاسخگو بودن عملکرد دوره تصدی.

۴ – اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان جز لاینفک قانون اساسی و نظام حکومتی جهت نیل به حقوق شهروندی مساوی برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی مذهبی قومیتی و غیره.

۵ – تمامیت سرزمینی .

۶ – استقلال کشور در کلیه شئون.

۷ – عدم تمرکز در چارچوب یک پرچم یک کشور یک ملت و یک دولت.

۸ – بازگشت به هویت ملی و فرهنگی ایران.

۹ – پیام صلح و دوستی به جهان و برقراری سیاست همکاری و رقابت با همه کشورها بر اساس تامین منافع ملی ایران.
۱۰ – احیای جایگاه ایران در سطح جهان.
۱۱ – ایجاد ارتش ملی از ادغام سپاه در ارتش و منع دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و هر موضوع غیر نظامی دیگر.
برای تحقق اهداف فوق مبارزه خشونت پرهیز را به عنوان استراتژی و نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی به عنوان تاکتیک معرفی نموده که با توجه به ورشکستگی اقتصادی و مالی حکومت ، هم موثر تر از روشهای دیگر است و هم خطر کمتری برای مردم دارد و امیدوار است منجر به انتقال قدرت به مردم از راه مصالحه گردد که در اینصورت با استفاده از تجربه افریقای جنوبی و شیلی مقامات مورد عفو قرار خواهند گرفت . این روش هم موجب ریزش نیروهای سرکوبگر میشود و هم مشوق مقامات به مصالحه و در نتیجه جلوگیری از خونریزیهای جدید و تخریب بیشتر کشور خواهد شد.
از طرفی برای تاکید بر اراده قاطع مردم در هدف بازپسگیری قدرت کیفرخواستی با اعلام ۳۱ جرم علیه خامنه ای منتشر نموده و در واقع ۲ گزینه در اختیار وی قرار داده :

الف – انتقال قدرت به ملت با گزینه مصالحه.

ب – انتقال قدرت به ملت با گزینه محاکمه.
در صورت پذیرش «اندیشه راه سوم – راه نجات ایران» از شما دعوت میکنیم ما را در این مبارزه یاری دهید.
با سپاس قاسم شعله سعدی کوچکترین فرزند ملت بزرگ ایران