بازتاب فایل صوتی ظریف وپیامدهای ان در داخل و خارج – شعله سعدی , عباس فیض , شکری نژاد