مردم با نه به انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری ، متبوانید نه به خامنه ای را قطعی کنید و اب پاکی روی جمهوری دیکتاتوری اسلامی بریزند