اولویت های دوران گذار – دکترقاسم شعله سعدی , دکتر شکراله مسیح پور و محمدرضا خسروی