سودای رهبری مجتبی خامنه ای در گرو انتصابات رژیم – قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد