آیا ادعاهای ابراهیم رئیسی با عملکردش و پیشینه او مطابقت دارد؟