0

بیانیه شماره ۳۳

بیانیه شماره ٣٣

نامه سرگشاده ای دیگر از قاسم شعله سعدی به مھندس حجت الاسلام علی خامنه ای

انقلاب رھایی بخش و سکولار دموکراتیک ملت ایران آغاز شده است ، آیا صدای آن را می شنوید ؟!

جناب آقای مھندس حجت الاسلام خامنه ای

اجازه می خواھیم با جنابعالی سخن نرم و لین بگوییم که “فقولا له قولا لینا ط۴۴”و توصیه کنیم که زمان را از دست ندھید زیرا “اذا ادرکه الغرق قال امنت انه لا الله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین”الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین یونس٩١-٩٢”

در نیل غم فتاد سپھرش به طنز گفت الان قد ندمت و ما ینفع الندم حافظ

نتیجه ۴٣ سال سرکوب و تحقیر ملت و غارت بیت المال و فساد و ندانم کاری که ٣٣ سال آن با مدیریت جنابعالی قرین بوده و بیش از۶٠ میلیون از ھم میھنانمان ، را علیرغم داشتن کشوری سرشار از ثروت چنان به فقر و فاقه مبتلا کرده اید که محتاج بسته حمایتی معیشتی خفت بار می باشند و ارزش پول ملی ما را به کمتر از یک چھار ھزارم کاھش داده اید و ملت ما را تحقیر و به حاشیه رانده اید .

امروز بی قدرتان و تحقیر شدگان و به حاشیه رانده شدگان از جمله زنان ، کارگران ، دانشجویان ، معلمان ، ھنرمندان ، کشاورزان ، کارکنان دولت و… “قدرت لایزال” خود را بازیافته اند و عزم خود را جزم نموده که حاکمیت غصب شده خود را از جنابعالی باز پس گیرند و نظامی سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جھانی حقوق بشر را در پرتو بازگشت به 》ھویت ملی 《خویش بنیان گذارند .

بدین ترتیب :

] انقلاب رھایی بخش و سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جھانی حقوق بشر ملت ایران نه تنھا آغاز شده بلکه وارد مرحله اعتلای انقلابی نیز شده است [

و ما که امروز را پیش بینی میکردیم سالھاست که دو گزینه را به جنابعالی پیشنھاد نمودیم که از بین سرنوشت سرھنگ قذافی و حسنی مبارک ، دومی را انتخاب کنید زیرا در ھر حال و به ھر ترتیب ملت ما 》قدرت مغصوب 《خود را از شما باز پس میگیرد حال یا با تاسی به شیوه برخورد با سرھنگ قذافی که رھبر و کشور با ھم متلاشی شد یا به سبک حسنی مبارک که از قدرت کناره گیری کرد و کشورش را از آسیب مصون نگه داشت . ما ھم تعھد کردیم در صورت کناره گیری از قدرت و تحویل آن به ملت ، آینده شما را تضمین کنیم .

ھمین گزینه ھا را در قالب پیشنھاد انتقال قدرت از طریق《مصالحه》 یا از طریق 《محاکمه》نیز بارھا تکرار کردیم و متذکر شدیم که در صورت انتقال قدرت از راه مصالحه ، به جنابعالی و عوامل سرکوب عفو اعطا خواھد شد که البته در متن این گزینه ٢ شرط مستتر است :

١- ملت بزرگ و بخشنده و مھربان ایران《اندیشه و جنبش راه سوم – راه نجات ایران》را تایید و تصویب فرماید.

🔺

🔴

٢- جنابعالی در عمل تن به این گزینه داده و قدرت را به ملت بازپس دھید . اما رفتار جنابعالی علائمی متضاد با این پیشنھاد را نشان میدھد بگونه ای که بنظر می رسد جنابعالی شمشیر را از رو بسته اید تا تھدید ،سرکوب و تحقیر ملت را ادامه دھید.

انتخابات را عملا به افتضاحات 《تبدیل کردهاید تا سرسپردگان خود که متأسفانه عموما ھم فاسد و ھم ناکارآمد ھستند را در قوای سھگانه مستقر سازید . درحالیکه میدانستید که 》 ان الله یا مرکم آن تودوا الامانات الی اھلھا النسا۵٨《 و میدانستید کھ باید کسی را بھ خزانه داری بگمارید که》حفیظ و علیم《باشد》و اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم یوسف ۵۵《 ولی کسی با اشاره جنابعالی به مرکز کنترل حساب دخل وخرج کشور یعنی دیوان محاسبات گمارده شد که به جرم فساد مالی محکوم گردید.

جنابعالی سپاه و اطلاعات و نیروی انتظامی را به حوزه اقتصاد،تجارت و….. وارد کردید و آنھا را فاسد نمودید. نتیجه آن شد که چون از 》وظایف ذاتی 《خود دور شدند دست بھ آدمکشی زده و از ایفای 》مسئولیت ذاتی 《خود ناتوان گردیدند و زمینه برای نفوذ عوامل اطلاعاتی بیگانه در مھمترین مراکز امنیتی کشور فراھم شد بگونھای که به استناد اظھار وزیر اسبق اطلاعات و مشاور امنیتی فعلی رئیس جمھور سازمان موساد به قدری در سیستم امنیتی شما رخنه کرده است که مقامات باید نگران جان خود باشند!!!!!!!

جنابعالی تصمیم غیرقانونی سران سه قوه در خصوص افزایش سه برابری بھای بنزین را تایید کردید در حالیکه می دانستید در قانونی اساسی نھادی بنام سران سه قوه تعریف نشده است و در نتیجه آنھا صلاحیت تصمیم گیری در ھیچ موردی و از جمله در موضوع افزایش بھای بنزین را نداشتند ولی جنابعالی درحالیکه اعتراف به عدم سررشته در آن خصوص کردید و در عین حال که میدانستید تصمیم آنھا غیر قانونی بود آن را تایید و از اجرای آن حمایت نمودید و اعتراضات طبیعی مردم را کھ طبق اصل ٢٧ قانون اساسی حق آنھا بود به خاک و خون کشیدید .

اگر اعتراض مردم جرم ھم می بود ولی در آن مورد 》سبب اقوی از مباشر《 بود. یعنی مجرم اصلی جنابعالی و سران سه قوه بودید و در شورای عالی امنیت ملی که عوامل شما عضویت دارند و تصمیم به سرکوب معترضین گرفتند و گفتند 》می کشیم ولو بلغ ما بلغ《 ولی ملت ما می دانند که تصمیمات ان شورا طبق اصل ١٧۶ قانون اساسی زمانی قابل اجراست که جنابعالی آن را تایید فرمایید . بنابراین مسئولیت اصلی کشتار مردم مستقیما به عھده جنابعالی بوده زیرا ھم تصمیم شورای مزبور را تایید کردید و ھم بھ عنوان فرمانده کل نیروھای مسلح آنھا را به سرکوب معترضین اعزام نمودید .

جنابعالی یکی از دلایل قھر ملت از صندوق ھای رای را وضعیت بد معیشتی آنھا ذکر کردید و این 》یعنی اقرار به ناتوانی خود در اداره کشور و تامین معاش مردمی که صاحب کشوری سرشار از ثروتند《 ولی ثروت آنھا را جنابعالی در اختیار حزب الله لبنان ، حماس ، بشار اسد و غیره قرار دادید و صرف برنامه ھای بیھوده نظامی و ھسته ای کردید و دست غارتگران را باز گذاشتید که به سرنوشت مردم مسلط شوند و سیاستھای شما موجب فقر فراگیر ملت شده به نحوی که محتاج بسته حمایتی معیشتی خفت بار باشند.

پاسخ اینھمه جفا به این ملت را چگونه می دھید ؟

🔴

🔺

دخالت جنابعالی در دستگاه قضا که باید مستقل باشد با مجوز کدام قانون قابل توجیه است، چرا در حالیکه میدانید طبق اصل ١۵٩ قانون اساسی تشکیل دادگاھھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است به چه مجوزی دادگاه جرایم اقتصادی را بوجود آوردید؟ در حالیکه اصل ١٠٧ قانون اساسی جنابعالی را در مقابل قانون با سایر افراد کشور مساوی می داند ؟!

به استناد کدام قانون دادگاھھای تجدید نظر را که قانونا مکلف بودند برای کشف حقیقت و اجرای عدالت جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوا تشکیل دھند از تشکیل جلسه رسیدگی معاف و موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی شدید ؟!

به چه مجوز قانونی افراد را در حبس خانگی قرار داده اید؟ حصر خانگی در کدام قانون تعریف شده است؟ ھمه این مصیبتھا بخاطر این بوده که جنابعالی فاقد شرایط رھبری مندرج در اصل ۵ و ١٠٩ قانون اساسی بودید و چون فاقد این شرایط بوده اید برای حفظ قدرت غیر قانونی خود مجبور شدید به دیگران 》باج《 بدھید.

فقط در بند سوم اصل ١٠٩قانون اساسی شرایط رھبری را دارا بودن بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رھبری اعلام کرده. انصافا جنابعالی حائز کدامیک از شرایط مزبور بوده و ھستید؟

طبق ھمین بند جنابعالی باید سیاستمدار و دیپلمات باشید ولی خود اقرار کردید که دیپلمات نیستید و انقلابی ھستید. کجای قانون اساسی شرط انقلابی بودن برای رھبری تعیین کرده است؟ و آیا ملت ایران باید تاوان انقلابیگری جنابعالی را بدھد؟

اما در باب انتخابات، خبرگان که ھمگی مزدوران جنابعالی ھستند، انتخابات مجلس را ھم به گونه ای مھندسی کردید که حاصل ان نمایندگان بی شخصیت و مفلوکی شد که در اولین اقدام خود تعھد کردند مطیع اوامر جنابعالی باشند. انتخابات ریاست جمھوری را ھم چنان مھندسی کردید که فردی بدنام و ناتوان و دارای ۶ کلاس سواد به ملت فرھنگ ساز ایران تحمیل شود و فرد بد نام دیگری ھم در قوه قضائیه جانشین او کردید تا خلوص سرکوبگرانه حکومت خود را تضمین نمایید.

اما از نتیجه این مھندسی خود که خلوص ملی مردم ایران بود غافل شدید 》از قضا سرکه انگبین صفرا فزود 《زیرا ملت ما در مقابل خلوص سرکوبگرانه حکومت به چنان خلوص و ھمبستگی رسیده است، که دیگر فریب پوپولیست ھا و اصلاح طلبان را نخواھند خورد و نمونه آن را در تحریم باشکوه انتصابات ٢٨ خرداد مشاھده فرمودید کھ چنان 》نه بزرگی 《در راستای 》 تحریم انتصابات 《به جمھوری اسلامی و انتصاباتش داد و در 》وجه سلبی 《کاری کرد کارستان که دنیا را آگاه ساخت که 》 جمھوری اسلامی مطلقا از جانب ملت نمایندگی و مشروعیت ندارد 《و با آغاز اعتصابات سراسری کارکنان شریف و مظلوم شرکت نفت و پتروشیمی و دیگر اصناف در 》وجه ایجابی 《تحریر و رھا سازی ملت از سلطه آخوندھا و سرداران ، سنگ تمام گذاشت و انقلابی رھایی بخش و سکولار دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیھ جھانی حقوق بشر را آغاز کرد که طومار استبداد دینی و نظامی را درھم خواھد پیچید.

جنابعالی که به دلیل فقدان شرایط رھبری حتی قادر نیستید مایحتاج اولیه جامعه مانند آب و برق گران قیمت را تامین کنید 》آب و برق مجانی پیشکش خودتان و آقای خمینی 《 چھ اصراری دارید که بقا ناکارآمدی خود و نظامتان را به ملت ما تحمیل نمایید ؟

طبق اصل ١١١ قانون اساسی ھر گاه رھبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ١٠٩ گردد یا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضی از شرایط مزبور بوده از مقام خود برکنار خواھد شد تشخیص این امر به عھده خبرگان مذکور در اصل ١٠٨ میباشد .

جنابعالی خود 》 بر بی لیاقتی و فقدان شرایط خویش اقرار نموده و گفتید برای جامعه اسلامی که حتی تصور رھبری شما را کند باید خون گریست 《بنابراین جنابعالی از ھمان 》 آغاز انتصاب فاقد شرایط 《بوده اید.

وضعیت فاجعه بار کشور ھم حاکی از آن است که از انجام وظایف قانونی یعنی اداره امور کشور ناتوانید.

ھم اکنون ھم فاقد شرایط رھبری ھستند بنابراین اگر نظر آقای خمینی را قبول داشته باشید که گفت : 》اگر رھبر نگاه چپ به کسی کند منعزل است 《 چه رسد به کسی که حائز ھیچ یک از شرایط رھبری نبوده بنابراین نیازی به عزل شما نیست چون خود به خود منعزل می باشد .

انعزال خبرگان

جنابعالی میدانید که ظاھرا خبرگان رھبری 》وکلای ملت 《 و در نتیجه 》امنا مردم 《تلقی می شوند که باید از امانت ملت امانتداری کنند این امانتداری شامل سه مورد است

١. انتصاب رھبر طبق شرایط مندرج در اصول ۵و ١٠٩قانون اساسی ٢. نظارت بر استمرار این شرایط در رھبر

٣.عزل رھبر طبق اصل١١١ قانون اساسی

آنچه مسلم است ھر سه مورد مندرج در اصل قانون١١١ اساسی راجع به جنابعالی صدق می کند زیرا بنا به اقرار خودتان از آغاز انتصاب فاقد شرایط بودید . اکنون ھم از انجام وظایف قانونی ناتوان ھستید و بالاخره از شرایط رھبری ھم بی بھره می باشید .

بنابراین خبرگان وظیفه داشتند در راستای امانتداری از امانت ملت ،جنابعالی را از مقام رھبری برکنار کنند ولی از ایفای این مسئولیت طفره رفتند و با عدم برکناری جنابعالی مرتکب 》خیانت در امانت 《شدند و نتیجه این خیانت 》انعزال《آنھا از سمت نمایندگی و وکالت ملت است.

بنابراین خبرگان منعزل حتی صلاحیت انتصاب شخصی مانند شیخ الرئیس ابوعلی سینا را ھم به مقام رھبری ندارند چه رسد به انتصاب قاتلی مانند ابراھیم رئیسی و اگر جنابعالی خواب به قدرت رسیدن فرزندتان به رھبری ، چه از طریق ابراھیم رئیسی با سناریویی دو مرحلھ ای و چه مستقیما توسط خبرگان را دیده اید ، یقین بدانید این خوابی است آشفته که ھرگز تعبیر نخواھد شد و ملت بپاخاسته ایران 》توطئه موروثی کردن《 قدرت غیر قانونی را در نطفه خفه خواھد کرد.

جناب مھندس خامنه ای امروز 》ترس مردم ما ریخته است 《 و بی قدرتان و تحقیر شدگان و به حاشیه رانده شدگان به قدرت خود آگاه شده اند و اراده کرده اند که قدرت خویش را به نمایش بگذارند و سرنوشت خود را به دست گیرند و با وضعیتی که جنابعالی برای آنھا رقم زده اید و آنھا را در شرایط فاجعه بار قرار داده اید》 چیزی برای از دست دادن ندارند 《بنابراین عزم خود را جزم کرده اند که دست به انقلاب بزنند زیرا اصلاح نظام را ھم غیر ممکن دیده اند .

🔺 🔺

🔺

به جنابعالی اطمینان میدھیم که انقلاب رھایی بخش و سکولار دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جھانی حقوق بشر ملت ایران نه تنھا آغاز شده بلکه به سرعت به مرحله 》اعتلای انقلابی 《نیز رسیده است و از آنجا که وجود مردم ما سرشار از خشم و نفرت نسبت به جنابعالی و عوامل سرکوب و آخوندھا میباشد . حال که میدانید اخلاقا . شرعا و قانونا از مقام رھبری منعزل می باشید درایت به خرج داده با کناره گیری از قدرت و تحویل آنبھملتازطریق》مصالحه《ھمخودوسرسپردگانتانراازآتشخشمونفرتملتنجاتدھیدوھمازتخریبآنچھاز کشور باقیمانده جلوگیری فرمایید و به استناد 》کبر سن و بیماری 《افسار شتر قدرت را رھا کنید زیرا در غیر این صورت یقین بدانید ملت ما قدرت غصب شده خود را از شما باز پس می گیرد و تازه اگر رفتاری مانند سرھنگ قذافی با شما نکند آن وقت باید در انتظار محاکمه باشید .

جناب مھندس خامنه ای باور بفرمایید انقلاب ملت ما آغاز شده و شرایط امروز شباھتی کامل با وضعیت تابستان١٣۵٧ بلکھ پاییز آن سال دارد با کناره گیری از قدرت ھم جان خود و سرسپردگانتان را از خطر نجات دھید و ھم از شھادت دیگر فرزندان این مرز و بوم جلوگیری فرمایید .

البته باید بدانید ما اجازه نخواھیم داد سرکوب مردم مانند اعتراضات تیر ماه ١٣٧٨ ، خرداد ١٣٨٨ ، دی ماه ١٣٩۶ وابانماه ١٣٩٨ تکرار شود .

ما اعتصابات عمومی ، سراسری و ملی مردم ایران که ھر روز گسترده تر می شود را در راستای 》استراتژی مبارزات خشونت پرھیز《 و 》تاکتیک نافرمانی مدنی 《 و 》اعتصابات عمومی 《 به پیش می بریم .

، امروز ایران پر از کاوه و آرش است ولی ترجیح ما انتقال قدرت از طریق 》مصالحه 《می باشد 》نه محاکمه.

اطمینان داریم که در صورت پذیرش این گزینه توسط جنابعالی ملت بزرگ منش و بخشنده و مھربان ایران ھم با پذیرش منشور 》 راه سوم -راه نجات ایران که به صورت جنبشی فراگیر و پیشتاز《 در کشور مطرح می باشد جنابعالی را مشمول عفو خود خواھد کرد . نیروھای سرکوبگر جنابعالی می دانند که باید به صفوف ملت بپیوندند زیرا یقین دارند که ،ملت ما در صورت نیاز در 》
دفاع مشروع《 از خود تردید نخواھد کرد و ھر نیروی سرکوبگری را از سر راه خویش بر خواھد داشت . ضمنا میدانند که پیوستن به صفوف ملت وظیفه ای ملی ، اخلاقی و انسانی و موجب افتخار آنان است .

جناب مھندس خامنه ای این پیام ملت ایران است :

انقلاب رھایی بخش و سکولار دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جھانی حقوق بشر ملت ایران آغاز و وارد 》مرحله اعتلای انقلابی 《شده است.

صلاح جنابعالی در انتقال قدرت بھ ملت ایران از طریق 》مصالحه《 می باشدملت قدرت غصب شده خود را باز پس می گیرد چھ از 》طریق مصالحه 《و چھ از 》طریق محاکمه.

انتخاب با شماست

🔴

آیا صدای انقلاب را می شنوید ؟!

سرافراز ملت به پا خاسته ایران

پاینده ایران زمین

جنبش راه سوم – راه نجات ایران

قاسم شعله سعدی ١۶/۴/١۴٠٠

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Google Translate