دکتر قاسم شعله سعدی :جمهوری اسلامی و خامنه‌ای خائن برای جلوگیری از سقوط رژیم دست به مملکت فروشی زد➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📡 کلمه در شبکه های اجتماعی

۱- http://www.kalemeh.tv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۲- https://telegram.me/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۳️- https://www.instagram.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۴️- https://www.facebook.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۵️- https://twitter.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۶️- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kalemeh.tab&hl=en
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۷️- https://www.paypal.me/kalemehtv

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate