گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی – فراخوان به اعتصاب و نافرمانی مدنیبرنامه راه سوم برای تغییر رژیم در ایران اعتصاب و نافرمانی مدنی است که از ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ آغاز می شود

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate