بیانیه شماره ۴۵ پیام اضطراری

درود بیکران به ملت غارت شده ی ایران به ویژه سلحشوران اصفھان ، چھارمحال و بختیاری،لرستان و کھگیلویه و بویراحمد

در آستانه ی ١۶ آذر سالروز خیزش دانشجویی که چشم انداز اتحاد دانشجویان،معلمان،مالباختگان،بانوان،کارگران،کشاورزان،گرسنگان،بیکاران،تشنگان،ھنرمندان،وکلای دادگستری،ورزشکاران،داغداران،دادخواھان،خانواده ھای شھدا،جانبازان،آزادگان،پاسداران،بسیجیان،انتظامیان،ارتشیان،اطلاعاتیان و دریک کلام
غارت شدگان،می رود که» قیام خشونت پرھیز« سلحشوران اصفھان و چھارمحال و بختیاری و غیره »موازنه ی قدرت« را بنفع مردم تغییر دھد تا امکان»انتقال قدرت« به ملت از طریق »مصالحه« میسر گردد و نوید پیروزی یک »انقلاب دموکراتیک« را میدھد،چند نکتھ را به استحضار ملت بزرگ ایران میرسانیم:

١.تجربه ی قیام ھای ٧٨و٨٨و٩۶و٩٨ نشان میدھد که قیام مردم بدون مدیریت یا با مدیریت اشخاص ضعیف و فاقد ظرفیت کافی به پیروزی نمی رسد و برای پیروزی قیام نیاز» برنامه و مدیریت« می باشد. در غیر اینصورت نباید انتظار پیروزی داشت.بنابراین پیشنھاد می نمایم ملت آگاه و سلحشور،اشخاصی را که »صلاحیت«،»قابلیت«و» اعتبار« برای ھدایت قیام داشته باشند را بر اساس معیارھای منطقی،شناسایی و مسئولیت ھماھنگی قیام خود را در عین» نظارت بر مدیریت «آنھا به ایشان بسپارند.

٢.اصل »بھره برداری از پیروزی« ایجاب می کند که مراحل پس از پیروزی ھای اولیه با» تداوم ھوشمندانه ی مبارزه «تضمین گردد. زیرا ھرگونه سستی و عدم مداومت ، حتی پیروزی ھای بدست آمده را ھم به ھدر خواھد داد. برای نمونه اگر پس از شاھکار ٢٨ خرداد که تحریم انتصابات با »ھمبستگی ملی« به رفراندوم بزرگ “نه به جمھوری جور و جھل و فساد”تبدیل شد،از طریق »اعتصابات گسترده « ادامه می یافت رھبر غیر قانونی و خائن نمی توانست با تحمیل این ببوی شش کلاسی قاتل به شما،ثروت و بودجه و مدیریت کشور را از طریق وی به سرداران فاسد سپاه بسپارد و در سایه ی »دولتی نظامی « برای شما خط و نشان کشیده، به »أراده« شما دھن کجی و به» شعور «شما توھین نماید.

٣.اکنون که سلحشوران اصفھان و چھارمحال و بختیاری در صحنه ی مبارزه می باشند،،اولا لازم است مطالبات منطقه ای و محلی اگر وجود دارد را کنار گذاشته و متحدانه به مبارزه ادامه دھند. ثانیا سایر مردم سلحشور به آنھا بپیوندند.انتظار است آذری ھا،کردھا،لرھا،بختیاری ھا،ترکمن ھا،بلوچ ھا،قشقایی ھا،فارس ھا،عرب ھاو ھمه ی مردم ایران با تاسی به »شیرزنان بختیاری« به قیام ایشان پیوسته و حکومت را زمین گیر نمایند و اعزام نیروھای سرکوبگر را از مناطق دیگر به اصفھان و چھارمحال و بختیاری غیر ممکن نمایند.

۴.از آنجا که سیاست چیزی جز »مناسبات و موازنه ی قدرت« نیست و از آنجا که مھمترین عنصر قدرت خود مردم می باشند انتظار داریم ملت غارت شده چنان حضوری در صحنه ی مبارزه را رقم زنند که حکومت را از طریق »تغییر موازنھ ی قدرت به نفع مردم« مجبور به واگذاری و انتقال قدرت به ملت نماید که این روش،ضمن جلوگیری از فروپاشی کشور و خلع ید از غاصبان حاکمیت مردم، ایران را برای اولین بار با کمترین ھزینه و بدست خود مردم به آزادی خواھد رساند.

۵. در مبارزه بدون خشونت ھمه سازو کارھای یک جنگ تمام عیار باید رعایت شود،از جمله» نظم و دیسیپلین « و مراقبت از »عدم انحراف «مبارزه به سوی خشونت که چه بسا عوامل حکومت خود با اقداماتی مبادرت به منحرف کردن مبارزه نمایند. لذا ضمن تاکید بر اینکه »دفاع مشروع « با رعایت شرایط آن خشونت تلقی نمی شود،ھمکاری ھوشمندانه ی مردم در جلوگیری از انحراف مبارزه نقش اساسی خواھد داشت.

۶.با توجه به دو جریان افراطی و تفریطی که یکی بر طبل »مبارزه مسلحانه « میزند و دیگری با تبلیغ »قدرت سرکوب« رژیم،عملا مردم را به »بی عملی« و تحمل وضع خفت بار کنونی دعوت می نمایند، »جنبش راه سوم – راه نجات ایران« با اصرار بر استراتژی »مبارزه خشونت پرھیز« و»تاکتیک نافرمانی مدنی« و »اعتصابات ملی« به ویژه با توجه به ورشکستگی مالی و اقتصادی حکومت،این روش را ھم موثرتر و ھم کم خطرتر از

دیگر روش ھا میداند . که روشی فعال و نه منفعل خواھد بود.

٧.درسیاست آنکه »سیلی اول « را میزند برنده خواھد شد.لذا حضور میلیونی شما در قیام سبب می شود که عوامل رژیم جرات برخورد با مردم را پیدا نکنند. دراین رابطه حرکت ھای مذبوحانه ی لباس شخصی ھا و مزدوران خامنه ای خائن و غیر قانونی علیه حضور مسالمت آمیز مردم اصفھان را باید با حضور میلیونی ملت غارت شده درھم شکست. درغیر اینصورت موجب تجری مزدوران سرکوبگر خواھد شد.

٨.به نیروھای نظامی،انتظامی و اطلاعاتی اعم از بسیج،سپاه،نیروھای انتظامی،ارتش،اطلاعات و غیره اعلام می نماییم خامنه ای، خائن و غیر قانونی و حکومت وی »نامشروع« می باشد. لذا اطاعت از فرامین آنھا و فرماندھان فاسد» عملی مجرمانه« خواھد بود که علاوه بر ننگ ابدی که نصیب سرکوبگران می نماید،درآینده ، آنھا مورد مواخذه و مجازات قرار خواھند گرفت. پرواضح است که انقلاب ملت ایران وارد

»مرحله اعتلای انقلابی« شده و پیروزی آن قطعی خواھد بود.

٩.ھمانطور که با» سازماندھی مردمی« تاکنون قیام مردم غارت شده در مسیر صحیح جریان داشته، از مردم ھوشمند ایران در خواست می نماییم با پیروی از ھمین الگوی سازماندھی مردمی،با تشکیل کمیته ھای مختلف اعم از انضباطی برای برقراری نظم و امنیت،مالی،اطلاع رسانی،کمک رسانی و غیره به مبارزات خود سازمان دھند.

سوم آذرماه ١۴٠٠

منتظر پیامدھای بعدی باشید

سرافراز ملت ایران پاینده ایران جنبش راه سوم – راه نجات ایران،قاسم شعلھ سعدی جنبش وحدت ملی ایرانیان،فریبرز صارمی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate