بیانیه شماره ۴۴

فراخوان مشترک جنبش راه سوم-راه نجات ایران وجنبش وحدت ملی ایرانیان

درود به مردم بپاخاسته و سلحشور اصفھان که با قیام شکوھمند خود خواب از چشم حاکمان فاسد ،غارتگر و بی عرضه گرفته است و میرود که به ۴٣ سال جور و جھل وغارت و .فساد پایان دھد اصفھان ھمیشه پیش قراول اتحاد و ھمبستگی و مبارزه بوده است و اینک در سالگرد قتل عام آبان ٩٨ بپاخاسته تا در ادامه تحریم انتصابات ٢٨ خرداد که به »رفراندوم بزرگ نه به جمھوری جور و جھل و فساد «تبدیل شد و در ادامه قیام بزرگ معلمان کارگران ،مالباختگان ،بازنشستگان ھنرمندان ،بانوان، کشاورزان ….. با قیام سترگ خویش به یاوه

.گوییھا ی حاکمان بی لیاقت و ناکارآمدی نظام فاسد و ایران بر باد ده پایان دھد

وقتی که رھبر غیر قانونی و خائن علیرغم »رفراندوم بزرگ نه به جمھوری جور و جھل و فساد «که با بیش از »٨٠در صد «رقم خورد به »اراده و شعور «ملت ایران توھین و یک ببوی ۶ کلاسی و قاتل عضو کمیته مرگ را به ملت فرھنگ آفرین ایران تحمیل میکند و بودجه و ثروت و مدیریت کشور را به او میسپارد تا دولتی از سرداران بی عرضه سپاه را تشکیل دھد و وزیر مربوطه رسما از حل مشکل مردم »اظھار عجز «و ناتوانی میکند آیا چاره ای جز قیام وجود دارد؟ وقتی که رھبر غیر قانونی و خائن مردم را »علف ھرز «میخواند و گماشتگانش با کبر و غرور میگوید به »مردم شلیک نموده و آنھا را کشته است حالا چه کسی میخواھد او را محاکمه کند؟« چاره ای جز قیام باقی میماند؟ وقتی که پاسداران را برای نجات بشار اسد جنایتکار به قربانگاه میفرستد چاره ای غیر از قیام وجود دارد؟

وقتی که بنا به اعتراف مجلس مفلوک و دولت بی لیاقت ۶٠ ملیون ایرانی یعنی سه چھارم جمعیت علیرغم داشتن کشوری سرشار از ثروت محتاج بسته حمایتی معیشتی خفت بار میباشند چاره ای جز قیام وجود دارد؟

وقتی که رھبر غیر قانونی و خائن مملکت را به روس و چین میدھد چاره ای غیر از قیام وجود دارد؟

وقتی به قول حافظ بزرگ زنده رود این »آب حیات « از صاحبانش دریغ میشود چه چاره ای غیر از قیام باقی میماند؟

وقتی که بنا به اظھار رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس۴٠ میلیون از مردم ایران نیاز به »کمک فوری«دارند ولی ثروت آنھا صرف سوریه و حزب الله لبنان و حماس و فلسطین و غیره میشود چه چاره ای غیر از قیام میتوان یافت؟

وقتی معلم شکنجه میشود و زندانی سیاسی در زندان به قتل میرسد چه چاره ای جز قیام وجود دارد؟

وقتی وکلای دادگستری که قصد اقدام قضایی طبق قوانین کشور در مورد »قتل عام «مردم بخاطر »منع تھیه واکسن «دارند بازداشت می شوند چه چاره ای غیر از قیام وجود دارد؟

وقتی که سران سه قوه بدون اختیار و صلاحیت قانونی بھای بنزین را سه برابر میکنند و مردم معترض را به خاک و خون میکشند چه چاره ای غیر از قیام باقی میماند؟

وقتی که رھبر غیر قانونی خود اقرار به »بی لیاقتی «میکند و میگوید باید »خون گریست «برای جامعه ای که »حتی تصور رھبری «او را کنند مع الوصف ٣٣ سال است که جایگاه رھبری را غصب نموده و کوتاه نمی آید چه چاره ای جز قیام وجود دارد؟

مردم سلحشور اصفھان چاره ای جز قیام نداشته و با رعایت »فرھنگ مسالمت جویانه «پس از ھشدارھای مکرر دست به قیامی »عادلانه «»«و»خشونت پرھیز «از طریق »اعتصابات و نافرمانی مدنی «زده است این قیام تا تحقق اھداف والای ملت ایران ادامه خواھد یافت البته با توجه به تجارب گذشته »چنانچه مردم اصفھان تنھا «بمانند سرکوبگران و »چریده ھای مزرع بیت المال «دست به کشتار خواھند زد بنابراین اولا از کلیه ھم میھنان ستمدیده میخواھیم »بپاخیزند «و در کنار مردم اصفھان انقلاب دموکراتیک خود را به نتیجه برسانند و به حکومت جور و جھل و فساد پایان دھند تا نظامی» سکولار و دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جھانی حقوق بشر« یعنی »میراث کورش بزرگ «را تاسیس و با پیام »صلح و دوستی «به جھانیان »جایگاه گمشده ایران «را در صحنه بین الملل باز یابند و بجای انگیزه ھای ایدئولوژیک صرفا به تامین »منافع ملی ایران« از

.طریق »ھمکاری و رقابت «بپردازند

ثانیا طبق اطلاعات واصل تعدادی از جوانان مبارز در اطراف را بازداشت کرده اند ھشدار .میدھیم »فورا و بدون قید و شرط «آنھا را آزاد کنند

ثالثا بھ نیروھای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی ھشدار موکد میدھیم کھ مبادا در مقابل مردم بپا خاستھ قرار گیرند و خسران دنیا و آخرت را ھمراه »ننگ ابدی «برای خود بخرند کھ البتھ اگر در خدمت حاکم جائر و علیھ مردم باشند پس از پیروزی انقلاب ملت ایران مجازات خواھند شد و باید با اغتنام از فرصت طلایی بدست آمده بھ صفوف ملت بپیوندند کھ در این صورت علاوه بر افتخاری کھ بخاطر ایفای این »مسئولیت ملی «نصیبشان

.میشود آینده آنھا را تضمین مینماییم

سپاھیان ،بسیجیان ،ارتش ، نیروی انتظامی و عناصر اطلاعاتی کھ فرزندان ملت بزرگ ایران میباشند باید بدانند کھ حکومت فاسد و غارتگر »محکوم بھ سقوط« است و با بند . پوسیده این رژیم جنایتکار و متزلزل بھ چاه نروند ما میدانیم بسیاری از شما از این حکومت و حاکمان دل خونی دارید چون خود شاھد بی لیاقتی وفساد و غارت آنھا ھستید ما برای نجات خود شما ھم مبارزه میکنیم وانتظار داریم

.در کنار ملت قرار گیرید

ملت سلحشور ایران کشور در آستانه فروپاشی و شما در معرض انتخابی تاریخی و تاریخ . »ساز ھستید این فرصت را از دست ندھیم و به» ایران بیاندیشیم

»دریغ است ایران که ویران شود«

بنابر این بپاخیزید تا با »خلع ید «از حاکمان بی عرضه و فاسد و غارتگر به کمک ھم .ایران را یکبار برای ھمیشھ بسازیم ایران با کمک ھمه ایرانیان اعم از آذری ،کرد ،بلوچ، گیلک، مازندرانی ،لر بختیاری . ،قشقایی، ترکمن، عرب و فارس ساختھ خواھد شد

عرصه مبارزه برای ھمه مبارزین گسترده میباشد و ھیچکس جای دیگری را نخواھد گرفت و ھمگان را اعم از معلم ،کارگر ،دانشجو، کارمند کشاورز ،مالباخته ،بانوان، بازاریان ھنرمندان ،ورزشکاران ،وکلا و حقوقدانان ،خانواده ھای شھدا جانبازان ،آزادگان ،بسیجیان ،سپاھیان ارتشیان ،انتظامیان ،اطلاعاتیان داغدیدگان و دادخواھان بھ میدان مبارزه دعوت میکنیم تا با بازگشت به »ھویت ملی« و از طریق »ھمبستگی ملی «و با ایفای »مسئولیت

.ملی «در کنار مردم بپاخاستھ اصفھان به حکومت جور و جھل و فساد پایان دھیم

سرافراز ملت ایران پاینده ایران جنبش راه سوم – راه نجات ایران

جنبش وحدت ملی ایرانیان قاسم شعلھ سعدی و فریبرز صارمی ١۴٠٠/٨/٢٨

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate