بیانیه شماره ۵۵

page1image15279744page1image15283664page1image32250576

بیانیه شماره ۵۵

اخطار به نیروهای مسلح -سپاه ،بسیج ،ارتش ،نیروی انتظامی و اطلاعات

در بیستم آذر ماه ۵۵ یک سرباز و یک درجه دار ارتش افسران گارد شاهنشاهی را در پادگان لویزان به رگبار مسلسل بستند و تعداد زیادی از آنها را کشتند. اگر ارتش آنروز و رهبری آن زمان و مردم سال ۵۵ را با امروز ممایسه کنیم تکرار اینگونه برخوردها را بسیار محتمل می یابیم از جمله :

۱-رهبر و فرمانده کل لوای آن روز کاملا لانونی بود در حالیکه رهبر جمهوری ولایت فمیه از اول بر خلاف لانون و بر اساس تملب و خیانت لدرت را بدست گرفته حتی خود الرار به بی لیالتی و فمدان شرایط لانونی کرده تا آنجا که میگوید باید خون گریست برای جامعه اسلامی که حتی تصور رهبری او را کنند.!!!!!!بنابر این رهبری در آن زمان از مشروعیت برخوردار بود در حالی که رهبر جمهوری ولایت فمیه هرگز« مشروعیت نداشته و ندارد».

۲-وضعیت التصادی مردم که سه چهارم آنها طبک اعتراف دولت و مجلس محتاج بسته حمایتی معیشتی خفت بار و بیش از یک سوم زیر خط فمر مطلک هستند و طبک اعتراف رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۰۴ ملیون یعنی نیمی از مردم نیاز به کمک های فوری دارند لابل ممایسه با وضعیت التصادی آنها در سال ۵۵ نیست.

۳- ارتش شاهنشاهی جز در سال ۵۵ سابمه درگیری با مردم نداشت آنهم محدود بود در حالیکه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی به دفعات با مردم درگیر شده و آنها را به خاک و خون کشیده است از جمله در دهه ۵۴در شیراز ،مشهد ،اراک، مهاباد ،اسلامشهر ودر جنبش دانشجویی ۵۷ و کودتای انتخاباتی ۷۷ و اعتراضات دیماه۶ ۹و آبانماه ۹۷ و اعتراض سوختبران بلوچ در سراوان و تشنگان در خوزستان و نیز اخیرا تشنگان در اصفهان که خاطره کشتار مردم در «ماهشهر »و به آتش کشیدن شبانه« خیمه های زنان و کودکان »در اصفهان که روی شمر و یزید را سفید کرد لکه های ننگ ابدی بر تارک نیروهای سرکوبگر نشانده است.

۳- ارتش شاهنشاهی هرگز آلوده و متهم به غارت بین المال و دخالت در التصاد ،تجارت ،لاچاق ،اسکله ،سیاست و غیره نبود در حالیکه بویژه سپاه در همه این امور متهم و بدجوری بدنام است .

۰- ارتش شاهنشاهی لانونا ارتشی مکتبی و مردمی شناخته نمیشدکه مکلف به همراهی با مردم باشد در حالیکه طبک اصل ۱۰۶ لانون اساسی ارتش باید «مکتبی و مردمی» باشد و طبک «تکلیف مکتبی» که دارد باید از «مردم مظلوم در برابر حکومت جبار »حمایت کند و طبک وصف «مردمی »نیز باید در «کنار مردم لرار »گیرد و لی این «انتظارات تا کنون برآورده نشده» و این «بی عملی »و حتی زمزمه های دخالت ارتش در سرکوب مردم در آبان ۹۷ میتواند به انگیزه درگیری های داخلی در ارتش بدل شود.

۵- طبک اصل ۱۵۴ لانون اساسی سپاه باید از دستآوردهای انملاب حراست کند و مسلم است که دستآورد انملاب میبایست« عدالت آزادی ،مردمسالاری، درستکاری» و از این لبیل باشد که اکنون عکس آن وجود دارد به عبارت دیگر سپاه بجای حمایت از ارزشهایی که بخاطر آن انملاب صورت گرفت متهم به «فساد و سرکوب و غارت »و غیره میباشد که میتواند به« نیروهای خودی »انگیزه برخورد با آنها را بدهد.

۶-انسداد سیاسی کنونی که با مهندسی انتصابات ریاست جمهوری توسط رهبر غیر لانونی و خائن بوجود آمد و لاتلی با ۶ کلاس سواد را به مردم تحمیل نمود و دولتی ناتوان از سرداران سپاه را تشکیل داد لابل ممایسه با تلاش برای رفع انسداد سیاسی از طریک تشکیل «دولت ملی »توسط شاهپور بختیار

از رهبران جبهه ملی نمیباشد هرچند که این تلاشها دیر هنگام بود و ناکام از آب در آمد.ولی «انسداد سیاسی خشن »کنونی نیز میتواند به معترضین داخل نیروهای مسلح انگیزه برخورد داخلی بدهد.

۵- مساله «دفاع مشروع »به عنوان حک مسلم مردم که برای خنثی کردن «حمله نیروهای نظامی »و «بازدارندگی »آنها حتی مورد تایید جنبش ما که بر« استراتژی مبارزه خشونت پرهیز» تاکید میکنیم لرار گرفته میتواند به عناصری از نیروهای مسلح که ازبرنامه های برخورد با مردم توسط همکارانشان مطلع میشوند انگیزه کافی برای هدف لرار دادن آنها بدهد.

۷- خشم و نفرت عمومی مردم ما اکنون لابل ممایسه با خشم و نفرت آنها نسبت به نیروهای مسلح درسال ۵۵ نیست و همین امر در بین خود نیروها هم میتواند وجود داشته باشد که به انگیزه آنها برای برخورد با همکارانشان تبدیل شود.

۹- نمونه «سیلی جانانه »ای که سردار جعفر علیزاده در مراسم رسمی معارفه سردار خرم به عنوان استاندار آذر بایجان شرلی بصورت او نواخت میتواند به« شلیک بوسیله مسلسل» تغییر شکل یابد بخصوص که در بین خود این عناصر ،بی عدالتی و تبعیض و غیره بصورت امری روتین درآمده و

خود شاهد غارتها و فسادها و…. میباشند و در بین آنها « وجدانهای پاک و بیدار »که از «آلودگی »همکارانشان رنج میبرند وجود دارد و میتواند انگیزه کافی برای برخورد به آنها بدهد.

۱۴- اکنون که اعتراضات عمومی در گستره های بسیار بزرگ رخ میدهد و از مرحله اعتراضات کوچک و جدا جدا و جزیره جزیره به مرحله اعتراضات و اعتصابات ملی و سراسری در حال تحمک است که نمونه های آنرا در «اعتراضات سراسری معلمین» کشور و مردم «اصفهان »و غیره میتوان مشاهده کرد شرایط جامعه به «ماه های آخر رژیم سابک »شباهت بسیار دارد در والع همانطور که در بیانیه مورخ ۱۶/۰/۱۰۴۴ اعلا نمودیم شرایط کشور شبیه سال ۵۵ بلکه «شبیه تابستان ۵۵ »میباشد و انملاب مردم ایران وارد «مرحله اعتلای »خود شده است و شما ملاحظه کردید که فمط به فاصله ۹ روز از انتشار آن بیانیه اعتراضات خوزستان آغاز شد و با فاصله کمی همراه با «اعتراضات هر روزه» مهمترین «پایگاه مردمی انملاب »یعنی« اصفهان» به میدان «مبارزه علنی مردم با رژیم» تبدیل شد و در چنین وضعیتی برخوردهای داخلی نیروها بسیار محتمل میباشد.

جنبش ما بارها بر شناسایی نیروهای مسلح به عنوان فرزندان این ملت تاکید کرده و گزینه انتمال لدرت به مردم از طریک مصالحه را به عنوان اولویت و ترجیح خود اعلام نموده که با پیوستن نیروهای مسلح به مردم لابل تحمک خواهد بود که در آن صورت عفو عمومی شامل همه خواهد شد و در این راستا از انحلال سپاه خودداری و با ادغام ارتش و سپاه پاسداران ،«ارتش ملی »ایران تشکیل خواهد شد که اعتبار و احترام ملی و مردمی خود را باز خواهد یافت و البته که از دخالت آن در سیاست ،التصاد ،تجارت و هر پدیده ای که با «ماموریت ذاتی »آن که منحصر به حفظ «تمامیت سرزمینی »و «استملال کشور »است لاطعانه جلوگیری خواهد شد.ولی زندگی آنها و خانواده ایشان در «بهترین استاندارد ممکن »تامین میگردد و همین فورمول در مورد نیروی انتظامی و اطلاعات که باید به« نیروی انتظامی ملی »و «اطلاعات ملی »تغییر یابند نیز صادق خواهد بود.

انتظار داریم نیروهای مسلح ملی ما

در اسرع ولت به مردم بپیوندند تا هم افتخار نصیب آنها شود و هم به وظایف لانونی ،اخلالی ،مکتبی ، ملی و انسانی خود عمل کرده باشند و هم از آسیب به خود و کشور پیشگیری نمایند .و ملت ما مجبور به انتخاب گزینه« انتمال لدرت» از طریک «محاکمه »نشود

تاکید میکنیم که نیروهای مسلح ملی را فرزندان این ملت میشناسیم و برای جلوگیری از خلا لدرت و هرج و مرج و ناامنی و برای حفظ تمامیت سرزمینی و استملال کشور در آینده هم به ایشان نیاز داریم بنابراین پیشنهاد ما یک «ترفند سیاسی »نمیباشد.

ما میخواهیم نیروهای مسلح ملی ایران زیر کنترل آخوندهای بیسواد و فاسد یا تحت کنترل مستشاران خارجی نباشند و از مسکو یا جای دیگری برای آنها تعیین تکلیف نشود.

درود بر نیروهای مسلح ملی ایران

سرافراز ملت ایران پاینده ایران جنبش راه سوم-راه نجات ایران لاسم شعله سعدی جنبش وحدت ملی ایرانیان فریبرز صارمی

۲۱/۹/۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate