پیام شماره ۷۵

پیام شماره ۷۵

ملت غارت شده ایران
ملتی که مسئولیت ملی خویش را نشناسد و ایفاء نکند محکوم به شکست است.

معلم بپا خیز

اگر ملتی گرفتار بدبختی میباشد باید علت آن را در «بی مسئولیتی »گروه های مرجع جامعه جستجو کرد . و آیا مهمترین قشر «مرجع »جامعه معلمین نیستند؟؟؟!!!
معلمین ما که در خواب چهل ساله زمستانی بسر میبردند بالاخره بیدار شدند و امید میرفت که دیگران را بیدار کنند اما گویی که قیام خود آنها هم ،مانند دیگر قیامهای مردم، از رهبری شایسته برخوردار نبود.
که اگر میبود از شلاق خوردن معلم پیر لعل محمدی در بازداشتگاه به آسانی نمیگذشتند تا امروز هجوم وحشیانه ماموران خامنه ای غیر قانونی و خائن به معلمینی که برای اعلام همبستگی با همکار شجاع و هنرمندشان عزیز قاسم زاده به محل بیدادگاه رفتند را مشاهده کنند.
اگر قیام معلمین از رهبری شایسته برخوردار بود اولا «وحدتی رخنه ناپذیر »در صفوف آنها ایجاد میکرد تا «همه معلمین» را به میدان مبارزه بیاورد نه فقط بخش اندکی از آنان را ، ثانیا «مسئولیت معلم »را که همانا «هدایت جامعه» و آموزش حق طلبی ،آزادیخواهی ،شجاعت،عدالت ، کرامت انسانی….. میباشد راچنان برجسته میکرد که جایی برای مطالبات «حقیرانه صنفی »مانند «رتبه بندی و همسانسازی »نباشد و ثالثا مبارزه را چنان ادامه میداد تا حکومت جور و جهل و فساد تسلیم شود و «جرات نکند »که با حمله وحشیانه به معلمینی که برای «اعلام همبستگی »با همکارشان رفته اند برگ جدیدی از جنایت را بگشاید و ….
اکنون که برای هزار و یکمین مرتبه ثابت شده که
«این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود»
و اکنون که مشخص شده مبارزات «بی تداوم » نه تنها حکومت را تسلیم نمیکند که آن را گستاخ تر مینماید و اکنون که ثابت شده فرقه ایران فروش حاکم بر کشور جز «زبان زور »نمی فهمد بنابر این برای نجات خود شما و نیز نجات ملت و کشور پیشنهاد مینماییم تحت «راهبری شایسته »همه معلمین «متحدانه »قیام کنند و در راستای استراتژی مبارزه «خشونت پرهیز »که هم متناسب با «شخصیت و شان »معلم است و هم بهترین شیوه مبارزه میباشد و از طریق تاکتیک «نافرمانی مدنی و اعتصابات ملی»
در سراسر کشور «کلاس ها را تعطیل »و از حضور در سر کلاس خود داری نمایند و تا «تحقق کامل »خواسته هایشان که شامل «آزادی بی قید و شرط »نه فقط معلمین که کلیه «زندانیان سیاسی و عقیدتی »و نیز «پرداخت تمامی مطالبات »آنان است دست از مبارزه برندارند و نیز از «دانش آموزان و خانواده های »ایشان میخواهیم که معلمین خود را تنها نگذارند.

آیا معلمین ما و مردم هوشیار ما به درجه ای از آگاهی رسیده اند که سرنوشت خود را با تمرکز بر تعطیلات نوروزی از یاد نبرند ، هر چند بزرگداشت سنت ها و شعایر ملی بسیار مهم است اما آیا با توجه به تعطیلی نوروزی مدارس اعتصابات ملی پیشنهادی ما برای تعطیلی کلیه کلاسها در سراسر کشور تا تحقق کامل اهداف تحت الشعاع تعطیلات نوروزی قرار خواهد گرفت ؟و اینبار نیز مبارزات مردم بی نتیجه خواهد ماند؟

درود بر معلم متعهد

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران

جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۰/۱۲/۲۱

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate