قاسم شعله سعدی: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، شخص خامنه‌ای مسیٔول ابهام ساختاری نظام استقاسم شعله سعدی: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، شخص خامنه‌ای مسیٔول ابهام ساختاری نظام است
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/voa-farsi-guest-interview-lawyer-qasim-shoale-saadi/6597038.html

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate