بیانیه شماره ۸۲

بیانیه شماره ۸۲
پیام به
نیروهای مسلح ملی ایران

امروز ایران در آستانه فروپاشی و ملت غارت شده در معرض اتخاذ تصمیمی تاریخی ست.

همه ما اعم از پرسنل نیروهای مسلح و مردم غیر نظامی سرنوشتی مشترک ، هدفی مشترک و دشمنانی مشترک داریم .
سرنوشت ما مشترک است زیرا همه ما مورد ستم و غارت وفقر و سرکوب قرار داریم نیروهای مسلح ملی ما همانقدر در مقابل خانواده شرمنده هستند که مردم غیر نظامی ، زیرا این فقر فراگیر گریبان همه ما را گرفته است و هر آسیبی که به کشور برسد همه ما را به یک اندازه مصیبت زده مینماید.
هدف مشترک داریم زیرا سیستم فعلی نه قابل اصلاح است و نه قابل تحمل ،نظامیان وما مردم غیر نظامی به یکسان تحقیر شده ایم حتی نیروهای مسلح ما بیش از غیر نظامیان تحقیر و تحت فشار قرار گرفته اند و علیرغم باورشان به حقانیت مردم در مبارزات و علیرغم میلشان گاهی مجبور میشوند با مردم درگیر شوند.
ما دشمنان مشترک داریم زیرا حاکمان نالایق که کشور ما را به روز سیاه نشانده اند دشمن همه ما هستند.

غصب حاکمیت ملت توسط علی خامنه ای از طریق خیانت رفسنجانی و خبرگان در حالیکه فاقد شرایط قانونی بود به نحوی که مورد اقرار خود وی قرار گرفت به یک اندازه موجب تحقیر نیروهای مسلح و مردم غیر نظامی گردید و حتی برای نظامیان که علیرغم اعتقاد به غیر قانونی بودن او و بی اعتباری فرماندهان منصوب وی و عدم مشروعیت نهادهایی که توسط او ایجاد شده گاهی مجبور به اطاعت از دستورات میشوند دردآورتر می باشد و از این منظر به نظامیان ظلم مضاعف میشود.
ارتشیان ما میدانند که طبق اصل ۱۴۴ قانون اساسی باید مکتبی و مردمی باشند و در راستای غیرت ملی و مسئولیت اخلاقی و ملی و تکلیف قانونی و شرعی باید در کنار مردم و مدافع و پشتیبان آنان باشند.

سپاهیان ما میدانند که از یک طرف طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی باید از دستآوردهای انقلاب پاسداری کنند و میدانند طبق اصل ۳ قانون اساسی قرار بوده محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی و تامین رفاه اقتصادی و آموزش رایگان و….. دستآورد انقلاب باشد ولی میبینند که بدترین نوع استبداد حاکم است و فقر فراگیر جای رفاه را گرفته از سوی دیگر پاسداران ما میدانند که طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی میبایست از مبارزات مستضعفین علیه مستکبرین حمایت کنند ولی رهبر غیر قانونی آنها را برای دفاع از دیکتاتور سوریه و علیه مردم آن به آنجا اعزام و فرزندان سپاه را در راه حفظ مستکبر و مستبد آن قربانی میکند.
سپاهیان ما میدانند که بدنامی غارتگری و فساد تعداد انگشت شماری از سرداران به حساب کل آنها گذاشته میشود در حالیکه اکثریت آنها مردمی و در فقر زندگی میکنند مع الوصف در اعتراضات ، مردم مشخصا علیه علی خامنه ای و سپاه شعار میدهند بنابراین پیکره سپاه ظلمی مضاعف را تحمل مینماید .
جنبش راه سوم -راه نجات ایران در منشور خود و به کرات توسط پایه گذار آن اعلام کرده که سپاه و ارتش در هم ادغام و ارتش ملی ایران و نیز نیروی انتظامی ملی همچنین اطلاعات ملی را تشکیل خواهد داد به نحوی که علاوه بر تضمین شغل و زندگی مادی آنها و خانواده هایشان در بهترین استاندارد ممکن از احترام و اعتبار ملی و مردمی برخوردار خواهند بود اما شرط آن پیوستن به مردم است

چه باید کرد؟
اکنون نیروهای مسلح ملی ما هم به حقانیت مبارزات مردم آگاه و معترف هستند و هم به غیرقانونی بودن خامنه ای و در نتیجه بی اعتباری فرماندهان منصوب او وبی اعتباری نهادهایی که وی تشکیل داده واقف میباشند و هم تکلیف قانونی و اخلاقی و ملی خویش را میشناسند بنابراین هرگونه تعلل در پیوستن به مردم از نیروهای مسلح قابل پذیرش نیست.

ما از اقدام نیروی انتظامی در حمایت از مردم داغدار آبادان و پیوستن سرباز ملت به صفوف مردم تقدیر نموده و به پیشنهاد شاخه نظامی جنبش و تصویب آن توسط شورای هماهنگی جنبش راه سوم-راه نجات ایران از حرکتهای مردمی آنها سپاسگزاری و سرباز مزبور را به ارتقای ۲ درجه ترفیع و مدال افتخار به ملت بزرگ ایران پیشنهاد مینماید.

درود بر نیروهای مسلح ملی ایران
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران

جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۱/۳/۷

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate