محمدجواد شعله سعدی: راه حل مشکلات اقتصادی ایران قطع دخالت نهادهای حکومتی استمحمدجواد شعله سعدی: راه حل مشکلات اقتصادی ایران قطع دخالت نهادهای حکومتی است
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-economical-problems-voa-farsi-guest/6620632.html

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate