قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس – به عبارت دیگر