تسلیت به ملت غارت شده ایران

⚫️ تسلیت به ملت غارت شده ایران  تسلیت به هم میهنان داغدار بلوچ  تسلیت به انسانیت ⭕ در حالی‌که طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، اما حاکمیت فرقه‌ای و سرکوب‌گرِ جمهوری اسلامی وظایف قانونی خود… ادامه خواندن تسلیت به ملت غارت شده ایران