سوال رادیو بین المللی فرانسه ازقاسم شعله سعدی ,

جمهوری اسلامی با بحران های ویژه نظام‌های تمامیت‌خواه روبرو است که در اصل بحران‌‌های گذار به دموکراسی هستند. ولی گذار از یک وضعیت به هم ریخته به دموکراسی نیازمند تمایل و ارادۀ مردم ایران است که بخواهند جامعه را به چنین سمتی سوق بدهند. یا مردم ایران احساس مسئولیت کرده و ریشۀ بحران‌های جاری را که… ادامه خواندن سوال رادیو بین المللی فرانسه ازقاسم شعله سعدی ,