اعلان خطر (بخش اول)

🅾 اعلان خطر (بخش اول)  چو ایران نباشد تن من مباد  بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  ملت غارت شده ایران ⭕️ بارها به استحضار رسانده ام که کشور در آستانه فروپاشی و ما در معرض یک انتخاب تاریخی قرار داریم. اینک مجدداً خاطرنشان مینمایم وضعیت کشور خطرناکتر از آن است که تصور… ادامه خواندن اعلان خطر (بخش اول)