قاسم شعله سعدی: تقلب واضح است؛ قبلا آب به صندوق آرا می‌ریختن …

قاسم شعله سعدی: تقلب واضح است؛ قبلا آب به صندوق آرا می‌ریختند این بار فاضلاب!

Google Translate