بیانیه شماره ۳۲

بیانیه شماره ۳۲ بپا خیزیمملت هوشیار ٫ سلحشور و غارت شده ایران حماسه ۲۸ خرداد به مثابه رفراندمی سرنوشت ساز نه تنها متضمن نه بزرگ به انتصابات مهندسی شده ٫ بلکه نه بزرگی به کلیت و تمامیت جمهوری جهل و جور بود . این پیروزی مقدماتی ٫ ولی بزرگ و تعیین کننده بر شما تهنیت… ادامه خواندن بیانیه شماره ۳۲

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها