قاسم شعله سعدی: تقلب واضح است؛ قبلا آب به صندوق آرا می‌ریختن …

قاسم شعله سعدی: تقلب واضح است؛ قبلا آب به صندوق آرا می‌ریختند این بار فاضلاب!

آیا یخ روابط ایران و آمریکا در دوران بایدن آب می‌شود؛ پاسخ قاسم شعله سعدی و دامون گلریز

آیا یخ روابط ایران و آمریکا در دوران بایدن آب می‌شود؛ پاسخ قاسم شعله سعدی و دامون گلریز

Google Translate