توضیحات قاسم شعله سعدی درباره آیین نامه «جبران خسارت بازداشت اشتباه» در ایران

منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ghasem-sholeh-sadi/3547807.html

Google Translate