گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی – فراخوان به اعتصاب و نافرمانی مدنی

برنامه راه سوم برای تغییر رژیم در ایران اعتصاب و نافرمانی مدنی است که از ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ آغاز می شود

Google Translate