پشت پرده قرارداد چین , نه به انتخابات فرمایشی – قاسم شعله سعدی , شکراله مسیح پور و امین کرد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

دادخواست محاکمه دیکتاتور ایران – دکتر قاسم شعله سعدی , مهندس امین کرد . ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate