سودای رهبری مجتبی خامنه ای در گرو انتصابات رژیم – قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

نه به انتصابات ولی فقیه – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر سعید محمدی و ماندانا شکزی نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

نه به انتصابات ۲۸ خرداد نه به جمهوری اسلامی – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر شکرالله مسیح پور

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate