دکتر قاسم شعله سعدی – بحرانهای جمهوری اسلامی

شرایط رژیم مانند اواخر دوران شوروی است. یک گورباچف لاز م است تا ضربه آخر را بزند

Google Translate