نامه برای ملت شریف ایران

به نام یزدانبنیانگذار جنبش” راه سوم- راه نجات ایران” دکتر قاسم شعله سعدی طی بیانیه ها و مصاحبه های اخیر خود انگشت روی دردی گذاشت که سبب شد علیرغم ۲ انقلاب بزرگ و قیامهای متعدد در ۱۱۵ سال گذشته، نه تنها شاهد تحقق آرزوهای آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه نباشیم، بلکه به قهقرای ولایتمطلقه سقوط نماییم.… ادامه خواندن نامه برای ملت شریف ایران

بررسی بیانیه ۳۳ دکتر قاسم شعله سعدی و اعتصابات سراسری در ایران

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

فریاد دکتر قاسم شعله سعدی در بیانیه سی – دکتر سعید محمدی , آماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate