بیانیه شماره ۲۴

بیانیه شماره ۲۴هم میهنان شاغل در بخش نفت و پتروشیمی درود بر شما که بر روی اقیانوسی از طلای سیاه ، این شریان اقتصادی و مالی ایران و جهان نشسته اید ولی از حقوق صنفی و حد اقل زندگی محروم می باشید.اسلاف شما در سال ۵۷ با اعتصابات گسترده شریان اقتصادی و مالی رژیم پیشین… ادامه خواندن بیانیه شماره ۲۴

Google Translate