بیانیه شماره ۶۲

بیانیه شماره ۶۲ نیاز امروز ما به بابک خرمدینپادزهری علیه بی تفاوتی، ترس و بی غیرتی آنگاه که فاجعه تنها گذاشتن آریوبرزن که منجر به سقوط امپراتوری هخامنشی و سلطه ۱۳۰ ساله یونانیان بر ایران در قالب سلسله سلوکیان (بازماندگان سلوکوس سردار یونانی) گردید در مورد رستم فرخزاد تکرار و سلطه ۹۰۰ ساله تازیان بر… ادامه خواندن بیانیه شماره ۶۲

Google Translate