بیانیه شماره ۶۳

بیانیه شماره ۶۳ اعلامیه نظامی ۱- نظر به اینکه طبق اصل ۱۴۴ قانون اساسی ارتش ایران باید ارتشی مکتبی و مردمی باشد که در راستای وصف مکتبی ملزم به دفاع از مظلوم و مبارزه باظالم و با عنایت به وصف مردمی باید پشتیبان ملت باشد و در راستای مسئولیت ملی ،اخلاقی و انسانی عهده دار… ادامه خواندن بیانیه شماره ۶۳

Google Translate