بیانیه شماره ۶۵

بیانیه شماره ۶۵ملت غارت شده ایراناکنون که از یکسو رهبر غیر قانونی و خائن با تقلب و مهندسی انتصابات مجلسی مفلوک و سرسپرده به ریاست قاتل دانشجویان و دولتی مفلوک تر و سر سپرده تر به ریاست قاتلی ۶ کلاسی عضو کمیته مرگ تشکیل و شمشیر را از رو بسته و پرده های فریب و… ادامه خواندن بیانیه شماره ۶۵

Google Translate