بیانیه شماره ۱۶

🅾️ بیانیه مهم قاسم شعله‌سعدی، موسس راه سوم درباره روی‌دادهای اخیر سیستان و بلوچستان و دعوت به همبستگی ملی در ۱۴ اسفند بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرندچو عضوی به درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرارتو کز محنت دیگران بی‌غمی/نشاید که نامت نهند آدمی ملت بزرگ و مظلوم دوست ایران ملت… ادامه خواندن بیانیه شماره ۱۶

Google Translate