توضیحات دکتر قاسم شعله سعدی – حقوقدان و نماینده سابق مجلس در خصوص نامه سرگشاده به علی خامنه ای

شبکه جهانی کلمه: صفحه اول https://telegram.me/kalemehtv https://www.instagram.com/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv Tweets by kalemehtv

توضیحات مفصل دکتر قاسم شعله سعدی در ارتباط با ضعف های ساختاری قوه قضائیه ایران

شبکه جهانی کلمه: صفحه اول https://telegram.me/kalemehtv https://www.instagram.com/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv Tweets by kalemehtv

توضیحات قاسم شعله سعدی درباره آیین نامه «جبران خسارت بازداشت اشتباه» در ایران

منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ghasem-sholeh-sadi/3547807.html

Google Translate