جاوید شهافر – قابل توجه مبارزان راه آزادی

قابل توجه مبارزان راه آزادی سالهاست میگویم مبارزه با رژیم ملت کش، رهبر میخواهد و الا جز تلفات انسانی و اتلاف وقت دستاوردی نخواهد داشت!رهبر باید دانا، آگاه از مسائل، آگاه از قوانین، توانا، کاردان، دموکرات، سکولار و از همه مهمتر انسان پاکی باشد. ۴۳ سال امید مردم به شاهزاده بود که ایشان آب پاکی… ادامه خواندن جاوید شهافر – قابل توجه مبارزان راه آزادی

Google Translate