مناظره دکتر قاسم شعله سعدی و علی جوادی در قبال مضحکه انتخابات رژیم اسلامی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

چگونگی گذار از جمهوری اسلامی: قاسم شعله سعدی – علی جوادی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate