بررسی تظاهرات کارگران و آموزگاران در ایران – رضا حسین بر قاسم شعله سعدی نصرت بهشتی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

دکتر قاسم شعله سعدی: آقای مهندس میر حسین موسوی قابلیت و ظرفیت هدایت یک جنبش ملی را نداشت

شبکه جهانی کلمه: صفحه اول https://telegram.me/kalemehtv https://www.instagram.com/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv Tweets by kalemehtv

گفت وگو با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله سعدی

اعتراض به قرار بازداشت موقت قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری که بیست و هفتم مردادماه در مقابل مجلس بازداشت شدندتوسط شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب، رد و قرار بازداشت آنها تایید شد. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sholeh-saadi-aghasi-reaction/4565356.html

Google Translate