نامه دکتر قاسم شعله سعدی به بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله سید علی سیستانی

حضرت آیت الله سید علی سیستانی بزرگ مرجع جهان تشیع سلام علیکم حضرتعالی در جایگاهی قرار دارید که باید از کیان دین و اعتبار و استقلال مسلمین چون بنیانی مرصوص دفاع نمایید کما اینکه اسلاف حضرتعالی چنان بودند . هنوز خاطره فتوای میرزای شیرازی که موجی در جامعه مسلمین برانگیخت که شاه را مجبور به… ادامه خواندن نامه دکتر قاسم شعله سعدی به بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله سید علی سیستانی

Google Translate