محمدجواد شعله سعدی: راه حل مشکلات اقتصادی ایران قطع دخالت نهادهای حکومتی است

محمدجواد شعله سعدی: راه حل مشکلات اقتصادی ایران قطع دخالت نهادهای حکومتی است منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-economical-problems-voa-farsi-guest/6620632.html

قاسم شعله سعدی و رانت حکومتی

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی

Google Translate