برنامه ۲۵ ساله همکاری با چین – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر خلیل خلیلی پور , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

چرا دهه ی فجر ارمغانی جز زجر مردم ایران نداشت – شعله سعدی- خلیلی پور- شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate