صحبتهای دکتر قاسم شعله سعدی – حقوقدان و وکیل دادگستری: در دموکراسی هیچ فردی قدرت مطلق ندارد

دکتر قاسم شعله سعدی – حقوقدان و وکیل دادگستری: در دموکراسی هیچ فردی قدرت مطلق ندارد

Google Translate