مصاحبه با دکتر قاسم شعله سعدی در مورد قاسم سلیمانی و دعوت از مردم به نا فرمانی نرم

در این ویدئو دکتر قاسم شعله سعدی در مورد قاسم سلیمانی توضیح می دهد و در پاسخ مجری برنامه در مورد نافرمانی های نرم برای بزیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی توضیح میدهد

دعوت مردم به نافرمانی مدنی – شعله سعدی – پناهی راد – منصوری – ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

دعوت مردم به نافرمانی مدنی – دکتر قاسم شعله سعدی , سیروس منصوری , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate