دکتر قاسم شعله سعدی – چرا راه سوم؟

راه اول از انقلاب مشروطه تا پایان پهلوی راه دوم از انقلاب اسلامی تا امروز راه اول و راه دوم به شکست انجامید اولین بار است که راه سومی ارائه می شود

Google Translate