رونمایی از لیدر جدید اپوزسیون توسط شعله سعدی و شهرام همایون

قاسم شعله سعدی و شهرام همایون در نبود یک رهبر کاریزماتیک در اپوزسیون از یک لیدر سیاسی جدید رونمایی کردند

Google Translate